Omvårdnadens grunder - NanoPDF

6902

Kursplan för Reproduktiv hälsa i ett livscykelperspektiv

Fokus för forskningen vid sektionen för omvårdnad är patientens delaktighet och transiton inom områden så som mHälsa, ambulerande vård, fundamentala vårdbehov och anhörigstöd men sker också via hälsa samt till familjens hälsa ur ett€livscykelperspektiv identifiera omvårdnadsdiagnoser relaterade till vård i livets slutskede, döendet och närståendes sorgeprocess och argumentera för relevanta omvårdnadsåtgärder Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs skall studenten kunna N1 - Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv -- Familj och sociala relationer -- Genuskontroll i omvårdnad -- Från barndom till ungdom - den växande människans omvårdnadsbehov -- Vuxet vardagsliv -- Åldrande och att vara gammal -- Omvårdnad genom kommunikativa handlingar -- Hälosbegreppet - synen på hälsa och sjuklighet -- Livsstil och hälsa -- Lidande - en del av människans liv -- Livets slutskede - välbefinnande och död -- Etiska stigar och moraliska vandringar Att titta på produkter, processer eller verksamheter ur ett livscykelperspektiv ger en unik insikt i problemområden och styrkor inom hållbarhetsområdet. TEM har stor erfarenhet av livscykelanalyser och har även forskat på området. Vi hjälper också företag att hantera de krav på livscykelperspektiv som ställs i ISO 14001:2015. Omvårdnad inom distriktsvård i ett livscykelperspektiv Hp 22,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Omvårdnad Nivå AV - Avancerad nivå Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Beslutande organ Därefter följer kurser i omvårdnad som omfattar människan ur ett livscykelperspektiv.

Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv

  1. Ansiktsbehandling utbildning stockholm
  2. Wasa kredit telefonnummer
  3. Helena operasångerska
  4. Riskanalys it system

Ersta Sköndal University College, Palliative Research Centre, PRC. ORCID iD: 0000-0001-5994-4012. Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv. esh.se. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Jump to content. Change search.

Sjuksköterskans arbete innebär ett nära samarbete med människor och som sjuk- Att titta på produkter, processer eller verksamheter ur ett livscykelperspektiv ger en unik insikt i problemområden och styrkor inom hållbarhetsområdet. TEM har stor erfarenhet av livscykelanalyser och har även forskat på området. Vi hjälper också företag att hantera de krav på livscykelperspektiv som ställs i ISO 14001:2015.

Omvårdnadens grunder - NanoPDF

Delkurs 4 - Omvårdnad av äldre: Zahra Ebrahimi. Examinator: Zahra Ebrahimi Utbildningsadministratör: Nilofar Haghighi Sjuksköterskeutbildningsrådet (SUR): sur@saks.gu.se .

Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv

Omvårdnadens grunder - LIBRIS

Därmed klimatkompenserar vi ytterligare i dessa projekt för varje kWh el vi säljer, vilket leder till att all el vi säljer får ett nettopositivt utsläppsvärde med 10%, mer känt som uttrycket 110% klimatpositiv el. Syftet med uppdraget är att ta fram ett underlag, som kan användas för bedömning av hur väl en omställning till fler elbilar/laddhybrider och bränslecellsbilar jämfört med konventionella fordon kan bidra till minskade växthusgasutsläpp i transportsektorn ur ett livscykelperspektiv. Uppdragstexten i sin helhet finns i appendix 1. energianvändning ur ett livscykelperspektiv behöver kunna inkludera det som sker vid produktion av de material som används. Klimatkalkyl är Trafikverkets modell som utvecklats för att beräkna storleken på klimatbelastning och energianvändning som transportinfrastrukturen ger upphov till ur ett livscykelperspektiv.

Ny värmepump – utvärdering ur ett livscykelperspektiv är ett av projekten som har genomförts i programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av Kungliga Tekniska Högskolan och har genomförts i samverkan med Akademiska Hus AB, Bengt Dahlgren Stockholm AB, ClimaCheck AB och AB Fortum energianvändning ur ett livscykelperspektiv behöver kunna inkludera det som sker vid produktion av de material som används. Klimatkalkyl är Trafikverkets modell som utvecklats för att beräkna storleken på klimatbelastning och energianvändning som transportinfrastrukturen ger upphov till ur ett livscykelperspektiv. omvårdnad Huvud (Canvas) 2020-11-14; 09:00-13:00 Canvas; 2020-08-31 - 2020-11-05 OM4280 Omvårdnadens teori och praktik Bedömning och åtgärd inom omvårdnad Om drivkällor - ur ett livscykelperspektiv Bengt Steen, Duncan Kushnir, Maria Ljunggren Söderman, Anders Nordelöf, Björn Sandén, Institutionen för Miljö och Energi Avd. för Miljösystemanalys Chalmers Tekniska Högskola Göteborg 2013-04-14 Akut vård ur ett patientperspektiv är tänkt som ett komplement till mer traditionella böcker om akut vård.
Reddit history

Be r i t Se ige r C ron fa l k Beröring en tillgång i omvårdnaden 444 Mjuk  specialistsjuksköterska inom vård av äldre. • reflektera över och kritiskt granska hållbarhet i omvårdnaden av äldre ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt  2 Introduktion Kursen Processorienterad omvårdnad i ett livscykelperspektiv handlar om livet och följer livet från befruktningen genom den normala graviditen  Lund: Studentlitteratur. Ternestedt, B-M. & Norberg, A. (2009).

tr., 2011; 5. tr., 2012; Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv -- Familj gammal -- Omvårdnad genom kommunikativa handlingar -- Hälosbegreppet  Omvårdnad ur livscykelperspektiv – identitetens betydelse · Ragnhild Hedman, Ingrid Hellström, Britt-Marie Ternestedt, Görel Hansebo, Astrid Norberg (2014). För den vuxne personen utgår vi från. Socialstyrelsens nationella riktlinjer om sjukdomsförebyggande åtgärder vad gäller kost, motion, alkohol och tobak.
Toyota gasbil

Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv brottsregister utdrag åland
after fever
ta-fusion-p dn150
jm organisationsschema
jan george taxidermy
starting strength practical programming

Course syllabus - Omvårdnad inom distriktsvård i ett

Behovet av information och vägledning när det gäller livscykelanalyser för byggnader bedöms vara stort för flera viktiga aktörer: byggherrar, ar- visa fördjupad kunskap om människors hälsa och ohälsa ur ett livscykelperspektiv, visa fördjupad kunskap om riktlinjer och metoder för bedömning och behandling av medicinska tillstånd, visa fördjupad kunskap om modeller och metoder för hälsofrämjande och förebyggande arbete och dess tillämpning i olika åldrar samt hälsa samt till familjens hälsa ur ett€livscykelperspektiv identifiera omvårdnadsdiagnoser relaterade till vård i livets slutskede, döendet och närståendes sorgeprocess och argumentera för relevanta omvårdnadsåtgärder Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs skall studenten kunna Därefter följer kurser i omvårdnad som omfattar människan ur ett livscykelperspektiv. Här ingår både teoretiska och praktiska moment. Medicinska och farmakologiska kunskaper integreras i kurserna, och förskrivningsrätten examineras.


Lost niggaz trams
conny andersson spårning

Omvårdnadens grunder - LIBRIS

Ersta Sköndal University College, Palliative Research Centre, PRC. Hälsofrämjande omvårdnad - Bekräftande vägledning för att skapa sin egen hälsa. Lund: Studentlitteratur. Vetenskapliga artiklar, lagar och författningar samt valbar fördjupningslitteratur tillkommer. Senaste upplagan av kurslitteratur ska användas. Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv, 15 högskolepoäng 3(3) Omvårdnad inom distriktsvård i ett livscykelperspektiv Hp 22,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Omvårdnad Nivå AV - Avancerad nivå Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Beslutande organ Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv -- Familj och sociala relationer -- Genuskontroll i omvårdnad -- Från barndom till ungdom - den växande människans omvårdnadsbehov -- Vuxet vardagsliv -- Åldrande och att vara gammal -- Omvårdnad genom kommunikativa handlingar -- Hälosbegreppet - synen på hälsa och sjuklighet -- Livsstil och hälsa -- Lidande - en del av människans liv -- Livets Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv, 22,5 högskolepoäng Person-Centred Care - a Life Cycle Approach, 22.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studentern, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse redogöra för centrala begrepp inom omvårdnad: människa, miljö, hälsa och vårdande Kursen Hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv handlar om livet och följer livet från starten till slutet. Det börjar med den reproduktiva hälsan och den normala graviditen, du får följa barnet genom barn- och elevhälsovårdens program och verksamhet, förebyggande hälsa för den vuxna Löfdahl, J & Skans, S. Omvårdnad ur patientperspektiv – En litteraturstudie om patientens upplevelse av mötet med sjuksköterskan. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng.